Workshops

Leerlingenworkshops:
Regelmatig organiseer ik workshops/masterclasses binnen mijn lespraktijk voor alle leerlingen die dat willen om samen te oefenen, van en met elkaar te leren en begeleid te worden door een professionele pianist.www.singyoursong.nl/workshops

Workshops op aanvraag

Workshops voor particulieren, zanggroepen en bedrijven:
Als groepsontwikkelingsactiviteit kan een zangworkshop zeer geschikt zijn voor zowel nieuwe als bestaande groepen, als particulier “uitje” of als een bedrijfsmatige “ontwikkeltool”. Door met elkaar te zingen leer je met anderen contact op te nemen, te timen en/of te bewegen bij het zingen. Samen verantwoordelijk te zijn en iets te creëren wat voldoening geeft.
Globaal start een workshop met  een fysieke stem opwarming en worden twee á drie liederen op gehoor aangeleerd om beginners en gevorderden hetzelfde vertrekpunt te geven, maar ook omdat op gehoor leren anders functioneert en diepgaander uitwerkt. Je moet je openstellen en de muziek de tijd geven om in je geheugen te settelen. Eenmaal ingeprent ben je vrij om je op anderen in de omgeving te richten en ermee samen te smelten.
Het repertoire kan van alles zijn maar bij voorkeur een kort of makkelijk in het oor gaand lied met een overzichtelijke tekst. Vaak wordt iets uit het genre van wereldmuziek of een spiritual gebruikt omdat hierbij de tekst veelal herhaald wordt. Herhaling verhoogt de intensiteit van het musiceren en opent vaak normaal niet toegankelijke “ruimtes”. Variatie en improvisatie kan de kop op steken als je de muziek bijna kan dromen en zo wordt zingen niet alleen iets dat ons samen brengt maar ook iets dat onze (gezamenlijke) creativiteit aanspoort.

Kennismaking met de stemtraining van Roy Hart:
Roy Hart, acteur, experimenteel zanger en docent, volgde en leerde geen vastgelegd program. De nadruk van zijn methode voor stemtraining lag in zijn interesse voor de individuele stem en het bekrachtigen en uitbreiden van het bereik en de klankkleur.
Na zijn dood in 1975 legde zijn theatergroep zich erop toe trainingen en workshops te geven volgens zijn methode aan zowel amateurs als professionele performers. In, door deze methode geïnspireerde workshops, verkennen we de stem in al haar uitdrukkingsmogelijkheden, ontdaan van esthetische normen. We verlaten de bekende paden en doen creatief onderzoek, alleen, als groep of met een partner. We verkennen de verbinding tussen het lichaam, het bewustzijn en de stem en zoeken de muzikaliteit in ons in al haar vormen. De workshops zijn geschikt voor elke persoon ongeacht het zangniveau. Elke workshop heeft een iets andere opbouw of thema.

Workshop stemvorming voor koren wereldmuziek:
Voor reeds bestaande zanggroepen wordt er gewerkt aan diverse stemkwaliteiten, technieken, experimenteel stem- en lichaamswerk en soms ook beweging om de groep uit te dagen op een andere manier naar elkaar te luisteren. Vanuit improvisatieopdrachten werken we naar samenzang. We spelen hierbij met ons lijf en onze stem en zoeken op deze manier zowel aan authenticiteit als naar onze theatrale vermogens. Een aangepaste werkwijze is uiteraard bespreekbaar.

Nadere toelichtingen op alle workshops:

De evolutie van de stem.
De mens gaf door “zang” uiting aan zijn gevoelens uit lang voordat hij taal beheerste. Ook al moeten we ons onder dit zingen van de eerste mensen iets anders voorstellen dan nu. Het vermogen om steeds gedetailleerder te communiceren via beweging en geluid vormde de basis voor het overleven in een grotendeels mensonvriendelijke (gevaarlijke) omgeving.
Taal was oorspronkelijk een mengeling van gevoelsmatige en imiterende klanken. Klanken die angst, woede en liefde uitdrukten. Klanken die de geluiden van de elementen imiteerden zoals het ruizen en gorgelen van het water, het rollen van de donder, het geschreeuw van de dieren en de -emotionele- reactie erop.
De mogelijkheden van onze stembanden, de gevoeligheid van onze oren en de ritmische reactie van ons lichaam op muziek heeft zich uit pure noodzaak ontwikkeld. Duizenden zingende en dansende generaties voorouders met hun culturele vrijheden en beperkingen hebben het spectrum van onze muzikaliteit vergroot en verdiept. Iedereen heeft het vermogen om te zingen en te dansen genetisch meegekregen.

Waar zijn we nu?
In onze westerse maatschappij zien we een tweedeling beland waarbij we mensen  die zogenaamd kunnen zingen/dansen onderscheiden van die die het niet kunnen. Terwijl we allemaal met dezelfde complexe anatomie in ons lijf geboren worden, geloven we al vrij vroeg dat zingen/dansen alleen voor een klein aantal begaafden gereserveerd is. Wat ons rest is dat er niet één mens bestaat die zonder muziek en zang door het leven kan/wil gaan, ook al leidt dat niet altijd tot muzikale activiteit. Muziek ís voor ons van levensbelang want zij belichaamt, vertolkt of beïnvloedt ten diepste onze emoties.

Inhoud van het werk met de stem:
In de workshops richten we ons op onze oorspronkelijke ofwel het mens-eigen vermogen, om de stem in willekeurige of gekozen richtingen te buigen. De oertaal van de mens, het primaire geluid dat gehuisvest is in een dynamisch lichaam en al zijn fysieke en emotionele uitingen en dat rijk en oneindig vloeit als we ons laten spelen,  is uitgaanspunt  van deze workshop. Het circulaire, ritmische en emotionele van onze uitingen krijgt ongehinderde aandacht. Het zingende lichaam en de dansende stem zoekt naar nieuwe eigen muzikale vormen die wij misschien alleen met woorden als waarachtig of authentiek kunnen omschrijven maar die we soms tot nu toe niet tegen gekomen zijn. Door lichaamswerk, muziek, en onze fantasie raken we vertrouwd met onze stemwereld zoals die zich dit moment wil openbaren.
We exploreren en ontdekken de stem opnieuw, van stemdans naar de gevormde uiting.

Geïnteresseerden in een workshop nemen contact op: ulrike.siems@kpnmail.nl.